Mbi shërbimet online

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ofron shërbimet online:

Autorizim i Përgjithshëm
Autorizim Individual
Raportim interference
PërLlogaritje referuese financiare
Numeracion
Kodet NSPC/ISPC
Certifikime / Licensa
Raportime

  Nuk keni të drejta në modulin online të informacionit?

Ju lutemi të plotësoni informacionin e nevojshëm për akses online sipas formularit.

Plotëso formularin

Linke të nevojshme

Ministria e Financave